POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta.

W przypadku pytań dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: office@ssn.international,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: office@ssn.international,

I. DEFINICJE

1. SSN – oznacza SMART SECURE NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Fryderyka Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie numeru KRS 0000819063, NIP: 6312689026, REGON: 385069513, e-mail: office@ssn.international, , która świadczy usługi drogą elektroniczną.

2. Usługi – oznaczają usługi świadczone przez SSN drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem strony internetowej www.sinotaic.com.

3. Klient – ​​oznacza każdą osobę, na rzecz której mogą być świadczone Usługi.

4. Operator – podmiot będący przedsiębiorcą, z którego usług Klient korzysta lub zamierza skorzystać, uzyskując dostęp do usług Operatora za pomocą systemów mobilnych lub aplikacji należących do SSN.

5. RODO – oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. DANE OSOBISTE

1. Polityka prywatności ma zastosowanie, jeśli korzystasz z usług SSN, tj. korzystasz z systemów SSN, rejestrujesz się w systemach lub aplikacjach i korzystasz z ich funkcjonalności, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza dostępnego na stronie internetowej SSN za pośrednictwem portali społecznościowych lub telefonicznie, jeśli otrzymujesz wiadomości od nas za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym powiadomień push z aplikacji w związku z korzystaniem z ich funkcjonalności.

2. W zależności od Usług, z których korzystasz, SSN przetwarza następujące dane osobowe:
a) podczas rejestracji w systemach lub aplikacjach SSN: adres e-mail, Imię i Nazwisko;
b) w przypadku korzystania z formularza kontaktowego w serwisie oraz korespondencji elektronicznej: Imię, Nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, treść korespondencji, w tym treść dobrowolnie dodanej przez Klienta wiadomości;

c) przy uczestnictwie w wydarzeniach, np. konferencjach, szkoleniach itp. organizowanych przez SSN: adres e-mail, imię i nazwisko, firma;

3. SSN wykorzystuje dane osobowe w celu świadczenia Klientom Usług SSN, zarządzania kontem w systemie i korzystania z ich funkcjonalności, obsługi reklamacji, do celów księgowych i podatkowych, a także odbierania i wysyłania wiadomości e-mail oraz korespondencji w związku z wykonania umowy lub przed jej zawarciem, prowadzenia działań marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w w niektórych przypadkach podstawą prawną może być również przepis szczególny, który pozwala SSN przetwarzać dane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego – np. przepisów rachunkowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. SSN wykorzystuje dane osobowe do kontaktowania się z Klientami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także odpowiadania na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do SSN, w celu lepszego wykonywania Usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes SSN (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. SSN wysyła komunikaty marketingowe na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Klient może zrezygnować z otrzymywania korespondencji w każdym czasie. Wycofanie zgody jest możliwe np. poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: office@ssn.international. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. SSN może przekazać dane podane przez Klienta wskazanemu partnerowi SSN, w celach marketingowych partnera, wyłącznie w przypadku gdy Klient wyraził zgodę na przekazanie danych partnerowi SSN w oznaczonym w zgodzie celu.

6. Jeżeli w ramach świadczonych przez Operatora usług Operator zapewnia możliwość rejestracji lub logowania do usług Operatora (np. do strony internetowej, formularz rejestracyjny.) za pośrednictwem systemu SSN, w przypadku wystąpienia Zgoda Klienta na przekazanie danych Operator, SSN przekaże Operatorowi dane osobowe Klienta podane podczas rejestracji w systemie lub aplikacji, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail. Podstawą udostępnienia Operatorowi przez SSN Operatorowi wskazanych powyżej danych Klienta jest zgoda Klienta.

7. SSN wymaga od Klienta podania danych osobowych, które są niezbędne do wykonania umowy – wykonania Usług. W przypadku, gdy te informacje nie zostaną dostarczone przez Klienta, SSN nie będzie w stanie świadczyć Usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, SSN może również zażądać podania innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

8. SSN powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy wykonują określone obowiązki i funkcje w imieniu SSN. SSN dostarcza dane usługodawcom: wsparcie strony internetowej, usługi informatyczne związane ze wsparciem technicznym systemów i aplikacji, usługi płatnicze związane z zamówieniami na usługi, usługa przetwarzania w chmurze Microsoft Azure (Europa Zachodnia), usługi księgowe dla SSN. SSN powierza wymienionym powyżej usługodawcom tylko takie dane, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania usług na rzecz lub w imieniu SSN.
W przypadku transmisji danych SSN zapewnia, że ​​usługodawca przetwarza dane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i nie wykorzystuje danych do celów innych niż świadczenie usług na rzecz SSN.

9. SSN nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż usługodawcy opisani powyżej, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów, a także w przypadku konieczności ustanowienia, wykonania lub obrony SSN prawa.

10. SSN nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską.

11. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także powierzenie danych może nastąpić powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym. Ponadto powierzenie danych osobowych Użytkownika może nastąpić na rzecz Zaufany Partnerów, na cele określone w Polityce Prywatności.

12. SSN przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie przez taki okres, jaki jest niezbędny do prawidłowej realizacji umów z Klientami, tj. świadczenia Usług, a także obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy , a także przez okres wynikający z obowiązków nałożonych na SSN przez przepisy prawa (np. w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami przez okres 5 lat), tylko w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wniesienia przez
Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

13. SSN zapewnia stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dla danych osobowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

14. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania informacji o swoich danych lub dostarczenia kopii tych danych przetwarzanych przez SSN.

15. Klientom przysługuje prawo do poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe.

16. Klientom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez SSN. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu marketingu bezpośredniego. Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację – Klientowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym. Należy wówczas wskazać konkretną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez SSN rozpatrywania sprzeciwu. SSN zaprzestanie przetwarzania danych Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych przez SSN są nadrzędne wobec praw Klienta lub że dane są przez SSN niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

17. Klientom przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez SSN.

18. Klientom przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych. strona internetowa: office@ssn.international,

19. Klientom przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

20. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl/